Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu

Drukuj

Podstawa prawna:

 1. 1.Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,
 2. 2.Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Kształcenie na odległość obowiązuje w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. (z możliwością przedłużenia na podstawie regulacji prawnych). Kształcenie na odległość polega kierowaniu nauką ucznia przez nauczyciela za pomocą różnego rodzaju materiałów cyfrowych udostępnionych w sieci Internet.

Nauczyciele mogą stosować 2 formy kształcenie na odległość:

- synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym),

- asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.). Rezultaty działań w kształceniu asynchronicznym mogą być oceniane.

2. Sposoby prowadzenia kształcenie na odległość

 1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest edziennik. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zobowiązani są sprawdzać wiadomości i komunikaty codziennie.
 2. Realizacja kształcenia na odległość odbywać się będzie zgodnie ze zmodyfikowanym planem lekcji.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne zamieszczają w dzienniku elektronicznym w MODULE – ZADANIE DOMOWE materiały dla uczniów do pracy zdalnej. W module ZADANIE DOMOWE nauczyciel określa sposób wykonania zadania, wkleja link na Google Dysk lub inne źródło materiałów. Zadawanie prac w module ZADANIA DOMOWE musi uwzględniać termin wykonania pracy oraz sposobu jej przesłania/dostarczenia.
 4. Uczeń zobowiązany jest podpisać przesyłaną pracę imieniem, nazwiskiem i klasą. W przypadku braku możliwości wykonania zadania ze względów technicznych lub organizacyjnych, uczeń informuje nauczyciela o występujących trudnościach związanych z wykonaniem zadania w ustalonym terminie. Wspólnie z nauczycielem ustalają nowy termin wykonania zadania. Nauczyciel dostosowuje formę i poziom trudności materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 5. Częstotliwość i ilość wysyłanych zadań do wykonania będzie zależna od liczby godzin przewidzianych w ramowych programach nauczania dla danego przedmiotu oraz organizacji zajęć przez danego nauczyciela.
 6. Dopuszcza się następujące formy zadań zamieszczanych przez nauczycieli w module ZADANIE DOMOWE:

- klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

- w formie opisu tekstowego zadania do wykonania,

- w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy, gry edukacyjne),

- w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, karty pracy, grafiki, materiały audiowizualne.

 1. Nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem PPP pozostają w bieżącym kontakcie z uczniami, którzy objęci są tą pomocą i ich rodzicami.
 2. Nauczyciel odpowiada na pytania uczniów i rodziców za pomocą e-dziennika , platform edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) za pomocą komunikatorów (whatsapp, messenger) i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.
 3. Nauczyciel wspomaga uczniów i ich rodziców we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym nauczaniem swojego przedmiotu.

3. Ocenianie postępów uczniów

 1. Wykonanie zadań przez uczniów może podlegać ocenie.
 2. Oceny będą wystawiane przez nauczyciela zgodnie z dostosowanymi do nauczania zdalnego: wewnątrzszkolnym ocenianiem oraz przedmiotowym ocenianiem.
 3. Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania i plany wynikowe, tak aby realizować podstawę programową.
 4. Treści edukacyjne realizowane w zdalnym nauczaniu będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać uczniom informację o poprawności przesłanych przez nich rozwiązań i wskazuje, co wymaga poprawy.

4. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli uczeń nie ma dostępu do połączenia internetowego, nauczyciel dostosowuje metody i techniki nauczania do potrzeb ucznia. W tym celu wykorzystuje połączenie telefoniczne lub korespondencję elektroniczną niewymagającą znacznej przepustowości łącza np.: grupy społecznościowe, komunikatory internetowe.
 2. Dyrektor monitoruje realizację zadań wynikających z obowiązku organizowania zdalnego

Z poważaniem

     Jolanta Kardas

FreshJoomlaTemplates.com

Statystyka strony

Odsłon artykułów:
2155283
Tuesday the 19th. Custom text here