Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 Z 04.05.2016), informuję, że:

1. Administratorem danych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Zawodowych, z siedzibą w Lublińcu, reprezentowana przez Jolantę Kardas.
2. Inspektorem Ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu jest Agnieszka Klimas, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/opiekuna prawnego w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z następującymi aktami prawnymi: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
b. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –
RODO;
c. Dane osobowe ucznia związane z udziałem ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
d. Wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (jeżeli dotyczy).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym
m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej ,Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole przetwarzane będą na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do dokonania badania.
5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danymi rodzica/opiekuna prawnego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczy ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w punkcie 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do ewidencji uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w pkt. 3b oraz c wymaga pisemnej zgody, brak zgody skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach.
10. Przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Treść powyższej klauzuli będzie dostępna na stronie internetowej Szkoły.