Data Opis
3 września 2020r godz.16.00 Spotkanie organizacyjne. Poinformowanie rodziców uczniów klas drugich i trzecich szkoły branżowej i technikum m.in. o podstawowych dokumentach stanowiących prawo wewnątrzszkolne.
25 listopada 2020r Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV technikum o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.
16 grudnia 2020r Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV technikum o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania.
16 – 17 grudnia 2020r Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania
21 stycznia 2021r Poinformowanie rodziców o uzyskanych przez ucznia śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania
25 marca 2021r Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV technikum o przewidywanych dla ucznia końcowych ocenach klasyfikacyjnych i końcowej ocenie zachowania.
26- 27 maja 2021r Poinformowanie rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania.