L.p. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
1

17.05.-21.06.2021 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami, wydrukowanego z systemu podpisanego przez co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) 03.08.- 05.08.2021 r.
2

25.06-14.07.2021 r.  

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi a zamianę szkół, do których kandyduje, dostarczenie załączników nr 1 i nr 2 niniejszego Regulaminu Rekrutacji

---------------------
3 do 14.07.2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach do 05.08.2021 r.
4 do 21.07.2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.08.2021 r.
5 22.07.2021 r. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  16.08.2021 r.
6 22.07 – 27.07.2021 r. Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru w danym zawodzie 3 - 13.08.2021 r.
7

23.07 - 30.07.2021 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli uczęszczania do Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu w postaci przedłożenia:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 2 zdjęć o wymiarach 33x42 mm (podpisanych: nazwiskiem i imieniem),
  • Karty Zdrowia i Karty Szczepień,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego brak przeciwwskazań do zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu ,

17 – 20.08.2021 r.

do godz. 15.00

8

2.08.2021 r.

do godz. 14.00

Podanie przez Komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 23.08.2021 r.